Vážený zákazník, naša spoločnosť predáva pneumatiky len súkromným osobám teda koncovým zákazníkom, ktorý nie sú platcami DPH. Tovar firmám a živnostníkom nepredávame. V prípade akýkoľvek otázok nás prosím kontaktujte e-mailom. Info o DOT nepodávame, vek predávanej pneumatiky je maximálne 24 mesiacov. Telefón neslúži na podávanie info o dostupnosti pneu, prosím využívajte ho na riešenie reklamácií, problémov pri doručení a podobne. Na Vaše otázky Vám radi odpovieme na gumiok.sk@gmail.com. Ďakujeme team GUMIOK

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

1. Právo odstúpiť od zmluvy
1.1 Do 14 dní máte právo ako spotrebiteľ odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

1.2 Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy av prípade uzavretia kúpnej zmluvy, kedy Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezmete tovar. Pri tovare dodanom po častiach sa počíta prevzatie poslednej dodávky, pri pravidelnej opakovanej dodávke sa počíta prevzatie prvej dodávky tovaru.

1.3 Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať spoločnosť Fendro Trade kft., e-mail gumiok.cz@gmail.com, formou jednostranného právneho konania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, alebo faxom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však Vašou povinnosťou.

1.4 Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
2.1 Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Na vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili na vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ ste výslovne neurčili inak. V žiadnom prípade vám tým nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukážete, že ste tovar odoslal(a) späť, podľa toho, čo nastane skôr.

2.2 Ponesiete priame náklady spojené s odoslaním a vrátením tovaru. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za zníženie hodnoty tovaru sme oprávnení jednostranne započítať proti Vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny.

2.3 Ak ste požiadali, aby poskytovanie služieb začalo počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatíte nám čiastku úmernú rozsahu poskytnutých služieb do doby, kedy ste nás informovali o odstúpení od zmluvy, a to v porovnaní s celkovým rozsahom služieb stanoveným v zmluve.